Өмірбаян

Орыс жазушысы, Кеңес әдебиетінің бастаушыларының бірі Всеволод Иванович 1895 жылы 24 ақпанда Семей губерниясы Павлодар уездінің Лебяжі станицасында туған. Жас кезінен бастап оқығанды жақсы көретін. «Анна Каренинаны» толық, Чеховтың бірнеше томын дәптеріне көшіріп жазды.

1915 жылдан бастап туындылары жариялана бастады – жарық көрген алғашқы әңгімесі - «Сын осени», кейін «Золото», «Ненависть», «Сон Ермака», «Две гранки» басылып шықты. «На Иртыше» әңгімесін В. Иванов Қорған қаласының баспаханасында өз қолымен басып шықты және М. Горькийге жіберді, сол уақытта олардың арасында достық қарым – қатынас орнады.

Кедей отбасында өскен, өмірдің қиындықтарын жастайынан көрген Всеволод Иванов большевиктерді қолдап, Қызыл Гвардия қатарында Омбыда шайқасты. Дәл осы жерде жазушының шығармашылық жолы басталды және «Партизанские повести» («Партизаны», «Бронепоезд 14-69», «Цветные ветра») циклі, 1921 – 1923 жылдары жазылған туындылары жас әдебиетшіні орыс кеңес прозасының шеберлері қатарына қосты.

ЖЭС кезеңінде күшейген Революциядан кейінгі Кеңестік Ресейден көңіл қалу, саяси ангажирлеуден адамның бойында стихиялық – ирроционалдық бастауларға алыстау Ивановтың «Тайное тайных» (1927), «Особняк» (1928), «Микаил - Серебряная дверь» (1929) және т.б. кітаптарында бейнеленді.

Ивановтың шығармашылық ізденісінің кеңдігі «Похождения факира» (1935) автобиографиялық романына әсер етті, ол В.Б. Шкловскийдің бақылауымен, еуропалық айлакерлік роман, бұл автор – кейіпкердің жеке қасиеттерінің ерекшеліктеріне байланысты: атаққұмарлық, экзотикаға, мистикаға және құпияларға қызығушылық таныту, саяхат жасау, орын және іс – әрекетті ауыстыруға құмарлық.

Ұлы Отан соғысы басталған сәттен майданға аттануға асығады, бірақ соғысқа 1943 жылғы жазда ғана Курск маңында «Красная Звезда» корреспонденті ретінде қатысады. Соғыстан алған әсері жаңа шығармашылық импульс беріп, жаңа әңгімелер, очерктер, мақалалар жазды.

Соғыстан кейінгі жылдары Иванов көп және жемісті жұмыс жасады. 1953 жылы «Ломоносов» пьессасы, 1960 жылы «Мы идем в Индию» романы жарияланды. Бірақ автор туындыларының бір бөлігі тірі кезінде жарыққа шықпады. «Сизиф, сын Эола», «Агасфер», «Вулкан» романы жазушы қайтыс болғаннан соң жарияланды, автордың көптеген ойлары іске асырылмай қалды.

В. Иванов 1963 жылғы 15 шілдеде Мәскеу қаласында қайтыс болды. Всеволод Вячеславович Иванов барлық жазушылар үшін мәртебелі, өмірге құштар, халықтың дарыны, өз уақытының шежірешісі болып қала бермек.

 

Кітаптар

Иванов В.В. Похождение факира: роман / ил. В. А. Бондарева. - М., 1990.- 701 с.

Иванов В.В. Похождение факира: роман / ил. В. А. Бондарева. - М., 1990.- 701 с.

 

Оқы

Иванов В.В. Бронепоезд 14-69; Рассказы. – М., 1983. – 368 с.

Иванов В.В. Бронепоезд 14-69; Рассказы. – М., 1983. – 368 с.

 

Оқы

 

Иванов В.В. Возвращение Будды: повесть; Чудесные похождения портного Фокина: повесть; У: роман / сост. и вступ. ст. Т. В. Ивановой.- М., 1991.- 476 с.

Иванов В.В. Возвращение Будды: повесть; Чудесные похождения портного Фокина: повесть; У: роман / сост. и вступ. ст. Т. В. Ивановой.- М., 1991.- 476 с.

 

Оқы

 

Мақалалар

1. Григорьева О. «Несколько слов о Павлодаре»: [ 115 лет исполняется писателю Всеволоду Иванову ] // Звезда Прииртышья. – 2010. – 28 сентября. – С. 8

2. Григорьева О.Н. По следам факира Сиволота О писателе Вс. Иванове // Простор.- 2003.- №12.- С.122 - 148

3. Григорьева О.Н. Хорошо пишет Всеволод! О писателе Вс.Иванове // Звезда Прииртышья.-2005.- 15 янв. - С.5

4. Григорьева О.Н. “Велик, скромен, честен и чист, как ребенок...” О писателе Вс.Иванове // Звезда Прииртышья.- 2003.-23авг.- С.8

5Григорьева О. «В нем чувствуется смех…»: (К дню памяти Всеволода Иванова) // Звезда Прииртышья. – 2004. – 12 августа. – С. 15

6. Две встречи с Вс. Ивановым: (На Иртыше. В Алма-Ате) // Филатов В. Неповторимость. – Алма-Ата, 1983. – С. 64 – 77

7. Нурмаганбетова З. «Здесь начинались страницы его жизни»: (К 105-летию со дня рождения писателя Вс. Иванова) // Звезда Прииртышья. – 2000. – 22 января. – С. 7

8. Сергеева Т. Путешествуя по временам и странам: [к 105-летию Вс. Иванова] // Звезда Прииртышья. – 2000. – 28 марта. – С. 5

9. Сергеева Т. Он любил жизнь: [о писателе Вс. Иванове] // Звезда Прииртышья. – 2000. – 15 августа. – С. 6

10. Джолдасбекова Б. Русская эпическая проза Казахстана 20-30-годов: [о творчестве Вс. Иванова, И. Шухова] // Мысль. – 2005. - №2. – С. 62 - 65

11. Григорьева О. Всеволод Иванов – знакомый и неизвестный // Звезда Прииртышья. – 2005. – 2 апреля. – С. 5

12. Джолдасбекова Б. У. Проза Всеволода Иванова 20-30-ых годов // Вестник КазНУ. Сер. Филологическая. – 2005. - №5. – С. 186 – 187

13. Иванов Вс. Забытые страницы: сибирский период 1915-1919 гг. / Вступ. ст. и комментарии Е. Папковой // Наш современник. – 2010. - №6. – С. 94 – 115

14. Папкова Е. Всеволод Иванов. Забытые страницы: сибирский период 1915-1919 гг. // Наш современник. – 2010. - №6. – С. 94 – 98

15. Папкова Елена. Сибирская биография Всеволода Иванова // Москва. – 2013. - №12. – С. 132 – 144

16. Шалгумбаева С. И рассказать о той войне …: [павлодарские поэты и писатели на фронтах Великой Отечественной войны] // Звезда Прииртышья. – 2013. – 27 апреля. – С. 5

17. Джолдасбекова Б. Инонациональная тема в русской литературе Казахстана / Б. Джолдасбекова, А. Азизова // Мысль. – 2014. - №10. – С. 69 – 72

18. Сын своей Родины (К 120-летию со дня рождения писателя Всеволода Иванова) : рекомендательный список / сост.А.А.Белова; ред. Ш.Б.Шахметова; ООУНБ им.С.Торайгырова. - Павлодар, 2015. - 17с.

19. Топоров И. Две знаменательные даты // Простор. – 2015. - №8. – С. 175 – 179

20. Горов С. Вспоминая Всеволода Иванова // Казахстанская правда. - 2016. - 29 сентября. - С. 11

21. Штарк Р. Спутница жизни и творчества Всеволода Иванова // Звезда Прииртышья. - 2017. - 14 марта. - С. 6

22. Поминов Ю. Новое о Всеволоде Иванове // Звезда Прииртышья. - 2017. - 20 июля. - С. 17

23. Анов Н. Старый друг. Из книги «На литературных перекрестках»: (К 125-летию со дня рождения Всеволода Иванова) // Найзатас. – 2020. - №1. - С. 64 - 89

24. Гачева А. "Сибирские тексты": новая жизнь: [о книге Л.П. Якимова "При жизни произведен в классики. Всеволод Иванов в историко-литературном контексте 20-30-х годов ХХ века"] // Литературная газета. – 2020. - №7(19-25 февраля). - С. 6

25. Папкова Е. Возвращение Всеволода Иванова: [125 лет со дня рождения писателя Вс.В. Иванова] // Литературная газета. – 2020. - №7(19-25 февраля). - С. 1, 6