Казахстан - Россия: диалог культур

Кітаптар

 

Мақалалар

Ширек ғасыр бойы Қазақстан мен Ресей арасында үш жүзге жуық екі жақты келісім жасалды, олардың ішінде екі елдің арасында стратегиялық серіктестікті нығайтқан негізгі құжаттардың маңызы ерекше: Достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шарт (1992), Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы ХХІ ғасырға бағдарланған мәңгілік достық пен одақтастық туралы Декларация (1998) және ХХІ ғасырдағы тату көршілік және одақтастық туралы шарт (2013).

«Қазақстан мен Ресей мәдени – тарихи байланыстардың үзілуін тоқтатуын уақытылы болжап, елдерміздің арасындағы гуманитарлық көпірлерді сақтауға септігін тигізетін іс – әрекеттер алгоритмін қалыптастырды. Осындай тәсіл бүгінгі таңда елдеріміздің арасындағы ынтымақтастықтың кешені негізделетін сенімді платформаны құруға мүмкіндік берді» - деді Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрінің орынбасары Ғалымжан Қойшыбаев. Оның айтуынша, бүгінгі таңда Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым – қатынас екіжақты және интеграцияланған табысты және тиімді өзара әрекеттестіктің моделін бейнелейді.

Мәдениет саласындағы өзара әрекеттестік - елдер арасындағы, әсіресе қазіргі заманғы мемлекеттер арасындағы қатынас деңгейінің маңызды және сапалық көрсеткіштерінің бірі. Осы тұрғыда Қазақстан және Ресей қарым-қатынастарына саяси, экономикалық және әскери салалардағы өзара әрекеттестікпен қатар мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық үлкен қызығушылық тудырады. Мәдени ынтымақтастық - бұл екі ел мен олардың халықтарының рухани жақындығы ғана емес, екіжақты қарым-қатынастардың қазіргі саяси және экономикалық негіздерін ескере отырып, соңғы онжылдықтарда екі мемлекеттің тұрақты түрде өзара түсіністік пен ынтымақтастықтың жоғары деңгейінің үлгісіне айналды.

Қазақстан мен Ресейдің мәдениет, ғылым және білім саласындағы жемісті ынтымақтастығы ұлттық сәйкестікті сақтау және дамыту, олардың рухани және діни қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау арқылы елдер аумағында тұратын халықтардың мәдениетін еркін және теңдей дамытуға кепілдік беретін екіжақты құжаттарға негізделген.

 

Кітаптар

Казахстан-Россия: дорогой вечной дружбы

Кітап сипаттамасы: Қазақстан-Ресей: мәңгі достық жолымен = Казахстан-Россия: дорогой вечной дружбы = Kazakhstan-Russia road of eternal friendship: альбом / құраст. А. Гурский.- Астана, 2012.- 360 б.

Аңдатпа: Қазақстан мен Ресей жұртшылығы өз елдерінің тығыз және үнемі нығайып келе жатқан қарым-қатынастары туралы әртүрлі жарияланымдардан, басқа да ақпарат көздерінен едәуір хабардар екені бәрімізге де мәлім. Алайда, оқырмандар назарына ұсынылып отырған осы үш тілдегі кітап-альбомның ерекшелігі бүкіл ТМД елдеріне үлгі болатындай мемлекетаралық әріптестіктің барлық негізгі қыр-сырының бір басылымда жинақталуында. Ұзақ ғасырлар бойы қалыптасқан оның күрделі тарихынан бастап - бүгінгі қоғамдық өмірдің негізгі салаларындағы нақты ынтымақтастыққа дейін, әсіресе шекаралас аймақтар арасында. Олардың бұрынғы тарихы және түбегейлі жаңаша калыптасқан қарым-қатынастары кітапта екі елдің ресми дерекқорларынан алынған мәліметтерді, сондай-ақ көптеген ақпараттық-иллюстративтік құжаттарды пайдалана отырып, көрсетілген. Сондықтан бұл кітап-альбом Қазақстан-Ресей ынтымақтастығы мәселелеріне қызығушылық танытатындарға пайдалы болуы ықтимал. Сол сияқты басылым өз еліміз бен шетелдік қалың оқырман қауымына арналған.

Россия и казахские ханства в ХVI - ХVIII вв

Описание: Басин В. Я. Россия и казахские ханства в ХVI - ХVIII вв: Казахстан в системе внешней политики российской империи / Басин Валентин Яковлевич.- Алма-Ата: Наука, 1971.- 276 с.

Аннотация: В книге охарактеризована роль, которую придавало царское правительство Казахстану в системе своей внешней политики в Азии, рассмотрена политика России в Казахзтане в XVI - XVIII вв. В ней также исследованы внутренняя и внешняя политика казахских ханств и взаимоотношений между их правителями, сущность противоречий различных правящих группировок в казахской степи, причины и цели, побудившие Россию и казахские ханства к упрочению связей; выявлена роль России в поддержании борьбы казахского народа против нашествии Джунгарии и других восточных государств; прослеживаются методы, применявшиеся российской дипломатией для упрочения влияния России в казахских ханствах.

 

Светлой дорогой дружбы и братства

Описание: Светлой дорогой дружбы и братства: сборник материалов о праздновании 250-летия добровольного присоединения Казахстана к России / сост.: В. В. Владимиров, К. К. Дуйсеев.- Алма-Ата: Казахстан, 1982.- 276 с.

Аннотация: Сборник материалов о праздновании 250-летия добровольного присоединения Казахстана к России, ставшего поворотным пунктом в истории казахского народа, в становлении, развитии и утверждении его нерасторжимой дружбы с русским народом.

О новой истории Казахстана

Описание: Данияров К. О новой истории Казахстана / Данияров Калибек.- Алматы, 2004.- 500 с.

Аннотация: Калибек Данияров является автором многих книг по истории Казахстана. Им написаны: История Отечества, История Казахского государства, История Чингисхана, История гуннов и др. В новой книге рассматриваются актуальные вопросы новой истории Казахстана и разработана новая концепция по развитию исторической науки в Республике Казахстан на основе теоретических работ ведущих историков Европы. Книга написана с использованием первоисточников и предназначена для преподавателей высших учебных заведений, студентов и широкого круга читателей.

Казахстанско - Российские отношения: сборник документов и материалов

Описание: Қазақстан-Ресей қатынастары: құжаттар мен материалдар жинағы = Казахстанско - Российские отношения: сборник документов и материалов [2006].- М.: ВеГа, 2007.- 472 б.

Аннотация: Сборник является продолжением серии сборников документов и материалов о казахстанско-российских отношениях, изданных Посольством Республики Казахстан в Российской Федерации. Перечень казахстанско-российских документов, подписанных в 2005-2006 годах, тексты договоров и соглашений, вступивших в силу, выступления интер¬вью и статьи руководства Казахстана и России, общественных и политических деятелей материалы СМИ.

 

Мақалалар

1. Cоколкин Эрнест. Памятная книга Тобольской епархии, Омского округа, поселка Ямышевского Иоанно-богословской церкви:(К 70-летию Павлодарской области)/Соколкин Эрнест; Эрнест Соколкин//Новое время.-2008.-21 февр.-С.6

2. Paхимов Е.К. Из этнографических записок Мусы Шорманова /Е.К.Рахимов //Өлкетану=Краеведение.- 2005.- №3.- С.66-69

3. Акыны – жырау Павлодарского Прииртышья: Библиографический справочник (на каз. и рус. яз.) / Сост. М. Ж. Исакаева, С. Ш. Исаканова, Ш. Б. Шахметова; ООУНБ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2004. – 120с.

4. Бекмаханов Е. Выдающийся этнограф Казахстана:(К 100-летию со дня рождения А.Диваева)/Е.Бекмаханов//Өлкетану=Краеведение.-2005.-№3.- С.36-39

5. Григорьева О. Гори, вдохновенья свеча!: [50-летие Павлодарского областного литературного объединения им. П. Васильева] // Звезда Прииртышья. – 2006. – 26 декабря. – С. 3

6. Григорьева О.Н. Газиз, брат Каныша. Письма в никуда (О брате академика К.Сатпаева) //Сарыарка самалы.- 2003.- 6 Қантар.-5б; //Звезда Прииртышья.-2003.- 9окт.- С.14

7. Григорьева О.Н. Судьба Кеменгерова

8. Григорьева Ольга. Полина Нечитайло: «Надо сохранять легкость бытия!» // Звезда Прииртышья. – 2012. – 14 июня. – С. 7

9. ДиваевАбубакир Ахметжанович (1856–1933): Реком. список литературы на каз. и рус.яз. /ООУНБ им. С.Торайгырова; сост. Ш.Б. Шахметова, М. Ж. Исакаева. – Павлодар,2006. – 19с.

10. Карандашова Тамара. Омск-Павлодар: дружба и метафизика: [о фотовыставке "Омск-Павлодар" в художественном музее] / Тамара Карандашова// Новое время.- 2011.- 26 мая. - С. 4

11. Карандашова Тамара. Павлодарские петербуржцы: [в Санкт-Петербурге открылась персональная выставка павлодарского художника Александра Овчинникова] / Тамара Карандашова// Новое время.- 2011.- 28 апреля. - С. 4

12. Касен Е.Б. О научной деятельности семипалатинских краведов /Е.Б.Касен //Өлкетану=Краеведение.-2005.- №3.- С.46-47

13. Кельдыбеков М.Б. Н.И.Гродеков и его труд "Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области" /М.Б.Кельдыбеков//Өлкетану=Краеведение.- 2005.- №3.-С.51-53

14. Корешкова Т.С. Поэтическая звезда шестидесятников: [памяти поэта Андрея Вознесенского был посвящен литературный вечер в Доме-музее Шафера] / Корешкова Т.С; Т.С. Корешкова // Звезда Прииртышья.- 2010.- 23 декабря. - С. 8

15. Не рождает бескрылых степь: [Памятка посвящ. поэтессе Н.Черновой] Сост.:Ш.Шахметова. - Павлодар, 2001. – 18с.

16. Рамазанов Ж. Экология Экибастуза // Заезда Прииртышья.- 2004. – 3 авг. – С. Текст

17. Ремпель З.А. Роль Радлова в изучении культуры и этнографии Казахстана /З.А.Ремпель //Өлкетану=Краеведение.- 2005.- №3.- С.70-74

18. Семерьянов Виктор. Пусть слово наше отзовется!: (Павлодарскому литобъединению им. П.Васильева – 50 лет) // Звезда Прииртышья. – 2006. – 23 декабря. – С. 5

19. Соколкин Э. Какими были годы Петуха в прошлом (из записок краеведа) // Звезда Прииртышья. –2005. - 6янв. – С.5 Текст

20. Соколкин Э. Книга о связистах Павлодара // Звезда Прииртышья. – 2004. – 23сент. - С.4 Текст

21. Соколкин Эрнест. Историческая справка о Железинской Троицкой церкви:(К 70-летию Павлодарской области)/Соколкин Э.Д.; Э.Д.Соколкин//Новое время.- 2008.- 3 апр.- С.6

22. Соколкин Эрнест. Их родиной была Россия...[Текст]:[о казахской диаспоре в Алтайском крае]/Соколкин Эрнест;Эрнест Соколкин//Звезда Прииртышья.- 2004.- 9нояб.- С.6

23. Соколкин Эрнест. Каждому сердцу дорого это имя...:(имя А.С.Пушкина в истории г.Павлодара)/Соколкин Эрнест; Эрнест Соколкин//Звезда Прииртышья.- 2006.- 6 июня.- С.5

24. Соколкин Эрнест. Клодт в Павлодарском Прииртышье:[Об омском художнике-архитекторе Е.А.Клодте, изучавшем быт и культуру казахов Павлодарского и Баянаульского районов]/Соколкин Эрнест//Звезда Прииртышья.- 2001.- 27сент.- С.8

25. Соколкин Эрнест. Павлодар на страницах "Омского телеграфа"/Соколкин Эрнест; Эрнест Соколкин//Звезда Прииртышья.- 1999.- 16нояб.- С.5

26. Соколкин Эрнест. Пришвин в Павлодаре:[О посещении Павлодара известного русского писателя М.М.Пришвина]/Соколкин Эрнест //Новое время.- 2001.- 12сент.- С.6

27. Соколкин Эрнест. Баянаульские пейзажи Волкова:[Баянаул в живописи русского художника И.В.Волкова]/Соколкин Эрнест; Эрнест Соколкин//Звезда Прииртышья.-2006.- 18 июля.- С.8

28. Соколкин Эрнест. Знаменитые омичи в Павлодарском Прииртышье:[О сибиряках, оставивших свой след в Павлодарском Прииртышье]/Соколкин Эрнест//Новое время.-2003.-2 июля.-С.9

29. Художники Павлодарского Прииртышья: Рекомендательный указатель/Отв. за вып. С.Исаканова.-Павлодар, 2004.-14с

30. Целина - эпопея славных дел :Рекомендательный указатель/Сост. С.Ш. Исаканова М.Ж. Исакаева ООУНБ им. С.Торайгырова.- Павлодар, 2004.-52с

31. Шарипов Булат. Песни Майры поют в России: [о творчестве Майры Шамсутдиновой в России] / Булат Шарипов// Новое время.- 2011.- 27 января. - С. 7

32. Экология Павлодарской области: Реком. список Сост. Ш.Шахметова; ООУНБ им.С.Торайгырова.- Павлодар, 2006.-Вып.2.-8с.

33. Ю.Г.Попов “Баян-Аульские страницы: 1826-2006.-” Санкт-Петербург, 2006.- 28с.

34. Кисенко Марина. Бесценный дар // Звезда Прииртышья. – 2014. – 30 октября. – С. 20

35. Горбунов Сергей. Больше века играет рояль // Казахстанская правда. – 2014. – 4 ноября. – С. 16

36. Шарипов Булат. Будет ли свет в тоннеле? // Новое время. – 2014. – 20 ноября. – С. 6

37. Горбунов Сергей. В гостях Большое искусство // Казахстанская правда. – 2014. – 31 октября. - С. 19

38. В гостях у кулундинцев // Звезда Прииртышья. – 2014. – 11 октября. – С. 8

39. Горбунов Сергей. Вальс далекой молодости // Казахстанская правда. – 2014. – 11 октября. – С. 12

40. Александрова Г. «Вечерний вальс» звучит в «Раю» // Звезда Прииртышья. – 2014. – 2 октября. – С. 6

41Розен М. «Пророков нет в отечестве своем» // Звезда Прииртышья. – 2014. – 30 сентября. – С. 8

42. Исабеков Ризабек. О любви к собакам и не только // Городская неделя. – 2014. – 1 октября. – С. 12

43. Миронец К. Как в консерватории… // Звезда Прииртышья. – 2014. – 2 октября. – С. 6

44. Горбунов С. Последняя почесть классику // Казахстанская правда. – 2014. – 9 сентября. – С. 5

45. Юрченко М. К 200-летию Лермонтова // Новое время. – 2014. – 23 октября. – С. 11

46Попова Марина. Если хочу, значит могу // Городская неделя. – 2014. – 29 октября. – С. 11

47. Горбунов С. Звучали романсы // Казахстанская правда. – 2014. – 11 ноября. – С. 13

48. Горбунов С. «Скажи мне, ветка Палестины…» // Казахстанская правда. – 2014. – 23 октября. – С. 13

49. Егорова Г. Праздник музыки в Павлодаре // Звезда Прииртышья. – 2014. – 25 октября. – С. 2

50. Сагитова А. Когда поют сердцем… // Звезда Прииртышья. – 2014. – 28 октября. – С. 8

51. Колодина Н. Не забыта лермонтовская муза // Казахстанская правда. – 2014. – 14 ноября. – С. 21

52. Ахмаров С. Поэт на сайте // Звезда Прииртышья. – 2014. – 20 ноября. – С. 18

53. Пашко О. Жил-был художник один // Звезда Прииртышья. – 2014. – 6 декабря. – С. 6

54. Брус Н. Рене Хамитов: «Все началось с детства – увлечение спортом, страсть к путешествиям» // Обозрение недели. – 2013. – 1 февраля. – С. 6

55. Чистякова С. Чеховцы – лауреаты! // Обозрение недели. – 2013. – 29 марта. – С. 6

56. Шафер Н. «Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!» // Казахстанская правда. – 2015. – 30 января. – С. 21

57. Чистякова С. «Вся моя жизнь заполнена театром» // Звезда Прииртышья. – 2015. – 21 февраля. – С. 9

58. Чистякова С. Любо, братцы, любо! // Обозрение недели. – 2015. – 2013. – 20 декабря. – С. 7

59. Горбунов С. Пригласил Олжаса знаменитый оркестр // Казахстанская правда. – 2015. – 21 февраля. – С. 15

60. Чистякова Светлана. «Вся моя жизнь заполнена театром…» // Звезда Прииртышья. – 2015. – 21 февраля. – С. 9

61. Розен М. С праздником, соседи // Звезда Прииртышья. – 2015. – 21 марта. – С. 4

62. Куценко Л. А у нас живая классика! // Новое время. – 2015. – 26 марта. – С. 6

63. Горбунов С. Территории – приграничные, заботы – общие // Казахстанская правда. – 2015. – 27 марта. – С. 11

64. Воронько О. Лучшая среди первых // Звезда Прииртышья. – 2015. – 25 апреля. – С. 7

65. Егорова Г. Не только отличники // Звезда Прииртышья. – 2015. – 28 мая. – С. 8

66. Карандашова Т. День рождения Пушкина // Новое время. – 2015. – 1 июня. – С. 6

67. Волкова И. И смех, и слезы, и любовь // Звезда Прииртышья. – 2015. – 6 июня. – С. 7

68. Попова М. Селфи с Пушкиным // Городская неделя. – 2015. – 10 июня. – С. 11

69. Егорова Г. Поэтический марафон // Звезда Прииртышья. – 2015. – 11 июня. – С. 5

70. Горбунов С. Мария Мудряк: Наша страна может стать одним из центров мировой оперы // Казахстанская правда. – 2015. – 7 августа. – С. 11

71. Шаяхметов А. Сила слова // Звезда Прииртышья. – 2015. – 15 августа. – С. 4

72. Горбунов С. Сябры – значит друзья и партнеры // Казахстанская правда. – 2015. – 2 сентября. – С. 9

73. Мусина Ш. Голос предков  зовущий  //Звезда Прииртышья. - 2015. - 10 сентября. - С. 14

74. Горбунов С. Приграничное партнерство  // Казахстанская правда. - 2015. - 22 сентября. - С. 3

75. Воронько О. Брависсимо  //Звезда Прииртышья. - 2015. - 1 октября. - С. 15

76. Исабеков Р. Неслучайности, увиденные в телефоне  //Городская неделя. - 2015. - 7 октября. - С. 9

77. Карандашова Т. Скрипка и много драйва // Новое время. - 2015. - 15 октября. - С. 5

78. Кисенко М. Искусство, музыкой рожденное // Звезда Прииртышья. - 2015. - 20 октября. - С. 8

79. Петров К. Культурное событие в Омске // Звезда Прииртышья. - 2015. - 24 октября. - С. 7

80. Горбунов С. Друзья пришли к Шахимардану // Казахстанская правда. - 2015. - 29 октября. - С. 16

81. Любовь с аншлагом // Новое время. - 2015. - 29 октября. - С. 8

82. Показали Тару // Звезда Прииртышья. - 2015. - 31 октября. - С. 8

83. Горов С. Студенческая Тара // Казахстанская правда. - 2015. - 3 ноября. - С. 7

84. С соседями и песни общие // Казахстанская правда. - 2015. - 19 ноября. - С. 3

85Алтай - место сохранения культуры // Новое время. - 2015. - 26 ноября. - С. 8

86Это очень важно для культуры и для всех людей // Новое время. - 2015. - 3 декабря. - С. 1, 2

87. Рождественские победы в Барнауле // Звезда Прииртышья. - 2016. - 9 января. - С.11

88. Кисенко М. Пятьдесят оттенков Серова // Новое время. - 2016. - 4февраля. - С. 20

89. Машрапов Б. Город поэтов и художников // Звезда Приииртышья. - 2016. - 11 февраля. - С. 14

90. Максимова Ю. Александр Дубинин: Дышу театром // Городская неделя. - 2016. - 24 февраля. - С. 8

91. Дмитриев Ю. Наурыз на Алтае // Звезда Прииртышья. - 2016. – 12 марта. - С. 4

92. Максимова Ю. Сокровища Казахстана увидели в Москве // Городская неделя. - 2016. - 30 марта. - С. 11

93. Медведев С. И витражи магазина Счастье // Звезда Прииртышья. - 2016. - 31 марта. - С. 14

94. Адылканова И. Через моря к Иртышу // Наша жизнь. – 2016. - 7 апреля. - С. 11

95. Горбунов С. Казахстан: земля и люди // Казахстанская правда. - 2016. - 8 апреля. - С. 17

96. Айтпаев М. Агния Барто всем детям ровесница // Достық шаңырағында. - 2016. - №1. - С. 14

97. Айтпаев М. С гитарой по жизни // Достық шаңырағында. - 2016. - №1. - С. 15

98. Ковалев Ф. Нас объединяет // Наша жизнь. - 2016. - 14 апреля. - С. 10

99. Шаяхметов А. Вклад в будущее // Звезда Прииртышья. - 2016. - 23 апреля. - С. 2

100. Кисенко М. И кафтан и сарафан // Звезда Прииртышья. - 2016. - 23 апреля. - С. 12

101. Горбунов С. Межэтническая  дипломатия // Казахстанская правда. - 2016. - 23 апреля. - С. 14

102. Зинченко Н. Мы учим доброте // Звезда Прииртышья. - 19 мая. - С. 5

103. Булгакову посвящается // Регион КZ. - 2016. - 20 мая. - С. 4

104. Корешкова Ю. Я влюбился в синий берег Иртыша // Обозрение недели. - 20 мая. - С. 6

105. Адылканова И. Как прежде // Наша жизнь. - 2016. - 28 июля. - С. 11.

106. Игнатовская Е. Юбилейные Шукшинские // Звезда Прииртышья. - 2016. - 27 августа. - С. 7

107. Горбунов С. Дружат Алтай с Прииртышьем // Казахстанская правда. - 2016. - 16 сентября. - С. 20

108. Адылканова И. Рэм Урасин: «Интервью газетам не даю» // Наша жизнь. - 2016. - 20 октября. - С. 11

109. Кохно К. Гуляй, славяне! // Звезда Прииртышья. - 2016. - 3 ноября. - С. 5

110. Кисенко М. Яркие образы Черного // Звезда Прииртышья. - 2016. - 3 ноября. - С. 20

111. Златоперые // Звезда Прииртышья. - 2016. - 10 ноября. - С. 8

112. Чистякова С. Все дело в характере: [о российском кинорежиссере Владимире Хотиненко] // Звезда Прииртышья. - 2017. - 9 февраля. - С. 8

113. Государственный язык и приграничное сотрудничество: [о бесплатных курсах казахского языка в приграничных регионах] // Звезда Прииртышья. - 2017. - 20 апреля. - С. 6

114. «... Жить на этом белом свете!»: [интервью с павлодарской поэтессой О.Н. Григорьевой] / Беседу вела Наталья Елизарова // Звезда Прииртышья. - 2017. - 20 апреля. - С. 14

115. Лайт Е. Сила слова // Звезда Прииртышья. - 2017. - 15 июня. - С. 8

116. Кисенко М. Владимир Кудринский: «У снимка тоже есть душа!» // Звезда Прииртышья. - 2017. - 12 октября. - С. 20

117. Ахметова А. Вернисаж с россиянами // Регион. - 2018. - 9 февраля. – С. 9

118. Егорова Г. Читая Пушкина... // Звезда Прииртышья. - 2018. - 1 февраля. - С. 8

119Ахметов К. Где живут патриоты: [в Березовской общеобразовательной школе прошли литературные чтения по творчеству Ю.Д. Поминова] // Звезда Прииртышья.- 2019. - 7 марта. - С. 15

120Бугаев В. Первый – первому: [в Павлодарской области находится старейший памятник первому космонавту Земли Ю.А. Гагарину] // Звезда Прииртышья. – 2019. – 14 марта. – С. 20

121Дмитриев Ю. Пятый "Цветаевский каток" // Звезда Прииртышья.- 2019. - 10 января. - С. 8

122Друзья из Омска: [в Павлодаре побывала делегация из Омска] / Логинов Руслан, Кохно Кристина, Шаяхметов Алишер, Зинченко Наталья // Звезда Прииртышья.- 2019. - 2 марта. - С. 1, 3 – 4

123Ковалева И. Лица Омска: [в Доме-музее Багаева открылась фотовыставка "Городской портрет" Бориса Метцгера] // Наша жизнь.- 2019. – 28 февраля. - С. 11

124Чехова О. Полетаем?: [об открытии авиарейса Павлодар-Омск] // Версия.- 2019. – 4 марта. - С. 2

125Чистякова С. Весенний букет для Анастасии: [125 лет писательницы А. Цветаевой отметили в Павлодаре] // Звезда Прииртышья. – 2019. – 28 марта. – С. 7